Kako koristiti ovaj portal

Javni sadržaj

U javnom dijelu Internet portala korisnik može odabrati sljedeće funkcionalnosti:
 • Prijava korisnika
 • Kupovina paketa
 • Novosti
 • Upute za nadoplatu
 • Upute za portal
 • Kontakt

Prijava korisnika

Da bi pristupio privatnom dijelu web stranice, korisnik se mora registrirati. Registrirani korisnici se prijavljuju koristeći svoj ENC ili broj pametne kartice uređaja. Registrirani partneri prijavljuju se koristeći prethodno odabrano korisničko ime i lozinku.

Ako korisnik unese netočno korisničko ime ili lozinku, pojavljuje se poruka koja obavještava korisnika o netočnoj kombinaciji zajedno s opcijom resetiranja lozinke.

Zaboravili ste lozinku?

Ako korisnik zaboravi pristupnu lozinku tada ju može resetirati putem forme unosom svog e-maila. Nakon unosa ispravnog e-maila, sustav će resetirati lozinku registriranom korisniku ili partneru koji je registrirao navedeni e-mail.

Kupovina paketa

Korisnik može odabrati tip paketa i količinu koju naručuje. Nakon toga mu se otvara stranica sa svim mogućim načinima plaćanja. U slučaju uspješnog odabira načina plaćanja otvara se nova stranica sastavljena od nekoliko koraka koje korisnik mora proći da bi uspješno napravio kupovinu.

Pregled novosti

Korisnici mogu pregledavati novosti klikom na sliku „Novosti“. Novosti su poredane od najnovijih prema najstarijima. Uz novosti može biti dodana i slika, ali i video.

Upute za nadoplatu

Upute se dijele na:

 • Animirane upute – Za pokretanje ovih uputa potreban je odgovarajući Flash player
 • Tekstualne upute

Upute za portal

Upute za portal je Internet stranica koja sadrži osnovni pregled svih mogućnosti rada na portalu. Sadržaj je podijeljen prema vrsti korisnika i funkcionalnostima koje korisnici imaju.

Kontakt

Pritiskom na sliku „Kontakt“ otvara se stranica s osnovnim kontakt informacijama Hrvatskih autocesta.

Registrirani korisnik

Registrirani korisnici se prijavljuju serijskim brojem uređaja te inicijalnom lozinkom koja odgovara serijskom broju uređaja. Korisnici tijekom svog rada mogu promijeniti svoju lozinku u proizvoljnu. Registrirani korisnici mogu obavljati sljedeće funkcije:

Račun
 • Pregled prometa
 • Nadoplata
 • Kupovina paketa
Alati
 • Mobiteli
 • Automatizacija dojava
Administracija
 • Promjena lozinke
 • Korisnička prava
 • Registracija partnera
Pomoć
 • Upute za nadoplatu
 • Upute za portal
 • Kontakt

Pregled prometa

Partner može pregledati promet po svom računu ili za svoj uređaj u određenom ili neodređenom vremenskom periodu. Otvara se novi prozor s informacijama o prometu, po potrebi i na više stranica. Korisnici svoje promete mogu spremiti na svoje računalo u obliku Excel ili PDF datoteke.

Nadoplata

Partner može nadoplatiti račune prvo odabirom načina plaćanja, a zatim prolaskom po koracima u ovisnosti o odabranom načinu plaćanja. Registrirani partner može nadoplatiti račun zahtijevajući ponudu.

Kupovina paketa

Registrirani partneri imaju mogućnost naručivanja paketa i plaćanjem tih paketa kreditnom karticom.

Mobiteli

Pregled ponuda koje je kreirao korisnik može se pozvati pritiskom na odgovarajući gumb u meniju. Ponude se mogu selektirati za neki vremenski period i/ili po statusu ponude. Cjelokupna lista ponuda se može ispisati preko pisača.

Klikom na gumb "Mobiteli" otvara se stranica na kojoj su navedeni svi računi i registrirani uređaji.

Ako korisnik želi dodati ili izmijeniti mobitel za pojedini račun, mora pritisnuti gumb „Izmijeni“ koji se nalazi na desnoj strani liste uređaja.

Klikom na gumb „Izmijeni“ otvara se posebna forma koju korisnik ispunjava s podacima svog mobitela. Postoje tri dodatna promjenjiva parametra:
 • Omogućeno slanje poruke upozorenja – Korisnik će dobiti SMS kada stanje računa padne ispod Granice upozorenja.
 • Granica upozorenja – Promjenjiva stavka koju korisnik sam sebi postavlja kako bi ga se pravovremeno obavijestilo o stanju računa.

Automatizacija dojava

Registriranim korisnicima je ostavljena mogućnost konfiguriranja parametara za dojavu putem e-mail-a za sve račune koje korisnik ima. Korisnik mora navesti i minimalni iznos na koji će dobiti obavijest o stanju svog računa.

Promjena lozinke

Korisnik može promijeniti svoju lozinku putem forme za promjenu lozinke navodeći svoju prošlu lozinku kao potvrdu svog identiteta.Ako korisnik zaboravi svoju lozinku može ju zatražiti putem forme „Zaboravili ste lozinku“.

Registracija partnera

Partneri imaju mogućnost pridjeljivanja registracijskih oznaka pojedinim uređajima. Pritiskom na gumb „Registracijske oznake“ otvara se stranica s pregledom svih registracijskih oznaka po računima i uređajima partnera. Uz registracijske oznake moguće je navesti i napomenu. Pritiskom na gumb „Izmijeni“ otvara se posebna forma za unos i izmjenu registracijske oznake.

Upute za nadoplatu

Funkcionalnost ista kao i u javnom dijelu.

Upute za portal

Funkcionalnost ista kao i u javnom dijelu.

Kontakt

Funkcionalnost ista kao i u javnom dijelu.

Registrirani partner

Registrirani partneri se prijavljuju svojim proizvoljno odabranim korisničkim imenom ili serijskim brojem svojeg uređaja kojeg su koristili kada su radili registraciju. Registrirani partneri mogu raditi sljedeće funkcije:

Račun
 • Pregled prometa
 • Nadoplata
 • Kupovina paketa
 • Pregled ponuda
Alati
 • Mobiteli
 • Kreditne kartice
 • Registracijske oznake
 • Automatizacija dojava
Administracija
 • Promjena lozinke
 • Korisnička prava
 • Podaci o partneru
 • Korisnička prava
Pomoć
 • Upute za nadoplatu
 • Upute za portal
 • Kontakt

Pregled prometa

Partner može pregledati promet po svom računu ili za svoj uređaj u određenom ili neodređenom vremenskom periodu. Otvara se novi prozor s informacijama o prometu, po potrebi i na više stranica. Korisnici svoje promete mogu spremiti na svoje računalo u obliku Excel ili PDF datoteke.

Nadoplata

Partner može nadoplatiti račune prvo odabirom načina plaćanja, a zatim prolaskom po koracima u ovisnosti o odabranom načinu plaćanja. Registrirani partner može nadoplatiti račun zahtijevajući ponudu.

Kupovina paketa

Registrirani partneri imaju mogućnost naručivanja paketa i plaćanjem tih paketa kreditnom karticom.

Pregled ponuda

Pregled ponuda koje je kreirao partner može se pozvati pritiskom na odgovarajući gumb u meniju. Ponude se mogu selektirati za neki vremenski period i/ili po statusu ponude. Cjelokupna lista ponuda se može ispisati preko pisača.

Svaka ponuda se može otvoriti u novom prozoru kako bi se partneru moglo pokazati detaljnije informacije o ponudi te ispis ponude na printer.

Mobiteli

Registriranim partnerima je ostavljena mogućnost registracije mobitela za svaki pojedini uređaj. Registracijom mobitela otvara mu se mogućnost nadoplate računa uređaja i provjere stanja. Odabirom gumba „Mobiteli“ otvara mu se stranica s popisom svih računa, uređaja i registriranih mobitela.

Klikom na gumb "Mobiteli" otvara se stranica na kojoj su navedeni svi računi i registrirani uređaji.

Ako partner želi dodati ili izmijeniti mobitel za pojedini račun, mora pritisnuti gumb „Izmijeni“ koji se nalazi na desnoj strani liste uređaja.

Klikom na gumb „Izmijeni“ otvara se posebna forma koju korisnik ispunjava s podacima svog mobitela. Postoje tri dodatna promjenjiva parametra:

 • Granica upozorenja – Promjenjiva stavka koju partner sam sebi postavlja kako bi ga se pravovremeno obavijestilo o stanju računa.
 • Omogućeno korištenje za nadoplatu kreditnom karticom – Opcija se može koristiti uz registraciju kreditne kartice koja će se teretiti korištenjem mobilnog uređaja.
 • Granica upozorenja – Promjenjiva stavka koju korisnik sam sebi postavlja kako bi ga se pravovremeno obavijestilo o stanju računa.

Registracija kreditnih kartica

Plaćanje kreditnim karticama je omogućeno u kombinaciji s registriranim mobitelom. Sam proces registracije se odvija u 3 koraka:

Prvi korak registracije je odabir računa kojem partner želi pridijeliti kreditnu karticu.

Drugi korak je upoznavanje s pravilima korištenja i prihvaćanje istih popunjavanjem odgovarajuće kontrole pri dnu stranice.

U trećem koraku registrirani partner mora unijeti sve informacije o kreditnoj kartici kako bi završio proces registracije kartice.

Nakon uspješne registracije pojavit će se referenca za tu kreditnu karticu u listi kreditnih kartica na prvom koraku.

Registracijske oznake

Partneri imaju mogućnost pridjeljivanja registracijskih oznaka pojedinim uređajima. Pritiskom na gumb „Registracijske oznake“ otvara se stranica s pregledom svih registracijskih oznaka po računima i uređajima partnera.

Uz registracijske oznake moguće je navesti i napomenu.

Pritiskom na gumb „Izmijeni“ otvara se posebna forma za unos i izmjenu registracijske oznake.

Automatske instrukcije

Funkcionalnost ista kao i u dijelu za registriranog korisnika.

Promjena lozinke

Funkcionalnost ista kao i u dijelu za registriranog korisnika.

Podaci o partneru

Registrirani partner može promijeniti svoje podatke te ih koristiti u drugim dijelovima aplikacije. Na stranici može promijeniti podatke o imenu, prezimenu, nazivu tvrtke, OIB-u i MBR-u, ali i upisati 2 adrese partnera. Prva adresa je službena adresa partnera (sjedište poduzeća ili prebivalište osobe).Ako partner želi dodatnu adresu na kojoj bi mu se slale obavijesti i ponude koje generira tada unosi podatke u polja druge adrese.

Korisnička prava

Ako registriranom partneru zatreba registracija dodatnih ovlaštenih osoba koje bi preuzela administraciju i kontrolu nad pojedinim računima i uređajima tada on može i dodavati i administrirati ovlaštene osobe po svojoj potrebi.

Klikom na gumb „Dodaj novog korisnika“ ili gumb „Izmijeni“ otvara se forma za administraciju ovlaštene osobe. U toj formi administrator može mijenjati ulogu korisničkom računu. Moguće uloge ovlaštene osobe su:

 • Administrator – ima sva prava nad svim računima i ima mogućnost kupovine uređaja kao i administraciju ovlaštenih osoba
 • Ovlaštena osoba – nema niti jednu predefiniranu ovlast
  • može dobiti ovlast za kupovinu uređaja
  • može dobiti ovlast za kupovinu uređaja

U formi za administriranje ovlasti nad pojedinim računom za pojedinu ovlaštenu osobu omogućava se izmjena sljedećih ovlasti:

 • Pregled računa
 • Nadoplata računa

Upute za nadoplatu

Funkcionalnost ista kao i u dijelu za registriranog korisnika.

Upute za portal

Funkcionalnost ista kao i u dijelu za registriranog korisnika.

Kontakt

Funkcionalnost ista kao i u dijelu za registriranog korisnika.